ass namn telenr

Raningen

Degermyran

1 Gösta Burström

0730273737

Gallring söder om vattutorne

Nära Rå Vallen och pass 2 mellan Degermyran och offersten förbud pass 2

2 Gunnar Burström

0702197556

Vägpass mellan rövarbacken och vattutornet

Offersten rågång förbud pass 1

3David Eklund

0730595211

Nytt pass Markströmhygge komb degermyran 13

Nedanför Rävagryte

4 Camilla Olsson

0706210107

Olas gallring norr om Rövarbacken

Hälla ovanför Ligårn förbud pass 5

5 Rolf Rönnblom

070 285 39 11

Lundstrumsgäla hyggeskant

Ligårn Längstupp förbud pass 4

6David Andersson

0702914324

Korsning mellanvägen livägen

Torn Ön förbud pass 15 och stugor

7 Andreas 

0707805022

Mellavägen vägpass

Korsning tvärsövervägen libacken

8 Niklas Berggren

0706777312

Leä

Lundströmsgäla hyggeskant

9Robert Johansson

0730651494

10 Rikard Larsson

0706776156

Ligårn Längstupp

 

Jan Larsagärdan förbud pass 11

Mellan Agnes och Markströms nya väg

 

Olas gallring norr om Rövarbacken

11MartinMarkström

0703917159

Svartjärnsråe förbud pass 10 och 12

Vägpass mellan rövarbacken och vattutornet

12Rikard Olsson

070 2465690

Svarttjärnsråe (Björnpasset) förbud pass 11 och 13

I gallring söder om vattutornet

13 Victor Vallson

073867696

Ovanför vändskivan Näverkälsberge  förbud pass 12

Nytt pass Markströmshygge

14MattiasMarkström

0705155447

Myra Hjoggbölerået förbud förbud pass 15

Mittemot Göstas Loge förbud gård och väg.

15Helen Johansson

0706785914

Gallring Hjoggböle råe nedre förbud mot 14

Bjärka (flyttas70 m obs nära16

Obs förbud mot nyttorn på Ön

16Göran Berggren

0706282039

Frängsmyrkanten förbud pass 17

Hällern obs nära 15

17Johan Burlin

0727053886

Asfalteradevägen hyggeskant förbud 16

Mittemot kvicknäsvägen förbud 14 gård och väg.

18Mikael Nyström

0705175460

Gunnar Bs hygge övre förbud pass 19

Hygge ovanför spänne förbud 17 och mot väg

19 Ola Andersson

0725421266

Gunnar Bs hygge nedre förbud pass 18

Karl-Ivans vägen nytt torn

20Bengt Johansson

0705263635

Torn Träsklanne Raningsvägen

Hygge vallsråe nedre torn förbud 21

21SimonJansson 

0703052454

 

22 Patrik Rånäs

0708665168

23 Jocke Johansson

0702395527

24 Billy Bäcklund 0702435071

Nyvägen

 

 

Veronica Bs Hygge

 

Nytt Pass

 

Dubbelpass Degermyran 9

Hygge Vallsråe Övre torn förbud 20

 

 

Nyvägen

 

Nytt pass

 

Nytt Pass Mellan slakteri och markströms 150 m in från väg

Pass namn telenr

Rönnberget

Brännern

1 Gösta Burström

0730273737

Fäbogäla närhet till rågång

Talln Nära väg

2 Gunnar Burström

0702197556

Gidlunds Anje förbud mot pass 3 och pass 4

Myrbränningen Rågång lappvattnet

3David Eklund

0730595211

Dike mellan Olas lägda och Gidlunds Anje förbud pass 2 och 4

Markströmsväg förbud pass 4

4 Camilla Olsson

0706210107

Lägda norr om gråbron förbud mot nya 3 och pass 2

Markströmsväg förbud pass 3.

5 Rolf Rönnblom

070 285 39 11

Skogspass gammanje nära rågång Hjoggböle

Lyslinje översta nära rågång lappvattne

6David Andersson

0702914324

Nära Rågång Sidbergslia N om bäcken förbud mot nya  7

Lyslinja nest överst förbud 5 och 7

7 Andreas 

0707805022

Ingbergs lägdhörn Sidbergsliden.

Förbud mot hus och pass 6

Lyslinja förbud 6 och 8

8 Niklas Berggren

0706777312

Renforsråe närmast bäcken förbud Pass 9

Lyslinja förbud 7

9Robert Johansson

0730651494

Gamla hyggeskanten förbud mot 8

Sommarfusevägen torn på hygge

10 Rikard Larsson

0706776156

Lappvaslinja Hygge Norra hörnet förbud mot 11

Sommarfuse Erlandsgamla

11MartinMarkström

0703917159

Lappvassråe Hyggeskant förbud pass 10och 12.

 Kattermyrlägdern nytt torn

12Rikard Olsson

070 2465690

Lappvassråe Hyggeskant förbud pass 11 

Jonny Larssons hygge Nära dike mot Brännvägen förbud 13

13 Victor Vallson

073867696

Gallring mellan hyggen lappvassråe förbud pass 14 

 

Jonny Larsson hygge närmare älven förbud 12 och 14

14MattiasMarkström

0705155447

Storhygge övrepass nära lappvassråe förbud pass 13.

Körväg vid älven Jonny Larssons hygge förbud 13

15Helen Johansson

0706785914

Tornet södra sidan Talln Nära väg och rågång

Lyslinja rondellen

16Göran Berggren

0706282039

Väst i Anje torn på Hygget

Helenshygge obs väg

17Johan Burlin

0727053886

Grassimyrvägen längst upp

Kalvrompa obs väg

18Mikael Nyström

0705175460

Have

Söder svebersbacken förbud 19

 

19 Ola Andersson

0725421266

Kalvrompa

Lägdern väster om svebers förbud pass 18

20Bengt Johansson

0705263635

Helens hygge

Have

21SimonJansson 

0703052454

 

Lyslinja Rondellen

21 Grassimyra

22 Patrik Rånäs

0708665168

Nya hygge Bäckmynningen obs nära väg

Björnhygget platån övre

 23 Jocke Johansson

0702395527

24 Billy Bäcklund

0702435071

 

 

Nytt Pass Nedre Björnvägen

 Nytt Pass Hygge Bergakurva

 

Hygge innan Sommarfusevägaskäle

Jaktledare Benny Bäcklund 0735155339   Vice jaktledare Valter Andersson Vice Jaktledare Joakim Johansson 0702395527   Hundförare Tomas Gidlund 070 621 01 07

 

 

Stadgar för Mjödvattnets Jaktklubb.

Reviderade 2020-06-16

 

§1

Klubbens ändamål är:

                      -att inom sitt jaktområde främja god viltvård och jaktkultur

                      -att tillvarata sina medlemmars jaktliga intressen

                      -att verka för en balanserad avskjutning av vilt

                      -att tillsammans med byns övriga föreningar verka för byns bästa

 

§2

Styrelsen skall ha sin hemvist i Mjövattnet.

 

§3

Klubbens myndigheter är årsmötet och styrelsen.

 

§4

Klubben skall söka anslutning till Västerbottens läns jaktvårdsförening.

 

§5

Rätt till medlemskap i Mjödvattnets Jaktklubb har:

 

  1. Markägare och markägares sambo, som utarrenderar mark till klubben. Dessutom äger markägarens föräldrar och barn med maka/make och sambo rätt till medlemskap.

 

  1. Tidigare markägare, som vid en försäljning behållit jakträtten till hela eller delar av marken.

 

  1. Annan person som är bosatt i Mjövattnet

 

  1. Medlemmar i jaktlaget som flyttat från byn efter år 2009 får fortsätta att jaga i jaktklubben.

 

  1. Ett tak sätts vid 30st älgjägare. Plats i laget kan uppehållas till dess att uppsägning sker av årsmöte eller jaktledare.

 

  1. Person bosatt utanför Mjödvattnet, kan efter beslut av årsmöte delta i Mjödvattnets jaktklubb som gästjägare av älg. Årsmötet beslutar vilka, och hur många per år som ska delta som gästjägare.

 

  1. Person som varit gästjägare i Mjödvattnets jaktklubb kan av årsmöte lyftas upp till fullvärdig medlem i klubben om särskilda skäl föreligger.

 

§6

Markägare, som har betalat jaktavgift har rätt till gästkort på småvilt omfattande ett dygn. Ej begränsat antal dagkort. Markägare och gäst får tillsammans fälla det antal villebråd som övriga medlemmar blivit tilldelade.

 

§7

Röstberättigad är medlem, som betalat föreskriven jaktavgift för småvilt eller älg. Varje medlem äger en röst. Vid val skall enkel majoritet gälla. Ordförande äger utslagsröst.

 

§8

Styrelsen ska bestå av ordförande och 4 ledamöter jämte 2 suppleanter. Ordföranden utses av årsmötet för ett år och kan återväljas. Övriga ledamöter väljs för 2 år, dock att vid första årsmötet hälften av ledamöterna väljs för endast ett år. Samma valsätt ska gälla för suppleanter. Styrelsen äger att inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgående ledamot och suppleant ska kunna återväljas. Jaktledare sitter med som ej röstberättigad.

§9

Ordinarie årsmöte hålls senast i Juni månad. Extra årsmöte utlyses av styrelsen när anledning finns.

§10

Det åligger styrelsen att ta hand om klubbens angelägenheter samt att besluta om ekonomi och andra frågor som ej anses behöva underställa årsmötet för prövning. Styrelsen ska också till årsmötet avge revisions- och årsberättelse.

 

§11

Det åligger styrelsen att med varje markägare sluta avtal om klubbens jakträtt. Jakträtt för markägare vars mark klubben arrenderar ska framgå av upprättat arrendeavtal.

För granskning av klubbens räkenskaper utser årsmötet 2 revisorer och 2 suppleanter, som har att verkställa vederbörlig revision och avge revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§12

Jaktarrendeavgift och jaktavgifter bestäms årligen vid ordinarie årsmöte, liksom övriga eventuella avgifter jämte regler för klubbmedlems jaktutövning.

 

§13

Alla som jagar inom klubbens marker skall vara försedd med särskilt jakträttsbevis, utfärdat av styrelsen eller den styrelsen utser. Innehavaren av jakträttsbevis är skyldig att årligen, senast dag som styrelsen bestämt, till denna avge skriftlig uppgift över fällt villebråd.

 

§14

På framställning av styrelsen kan årsmötet utesluta sådan medlem, som uppsåtligen överträder klubbens regler om jaktutövningen gällande jaktförfattningar eller som på annat sätt skadar klubbens verksamhet eller anseende. Uteslutningen kan gälla viss tid eller för alltid.

 

§15

Kallelser till klubbens årsmöten eller andra sammanträden ska ske genom annons i lokaltidning, eller på annat av årsmötet beslutat sätt, senast 10 dagar före sammanträdesdagen. Medlemsmotion eller förslag lämnas till styrelsen senast 15 Maj före årsmötesdagen.

 

§16

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av årsmötet. För bifall till ändring måste två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 

§17

Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas av årsmötet och med den majoritet som anges i §16. Upplöses klubben, ska med dess behållna tillgångar förfaras på följande sätt: Klubbens egna tillgångar ska användas för något med klubbens verksamhet sammanhängande syfte. Beslut ska fattas av det årsmöte som beslutat om upplösningen.