Pass namn telenr

Raningen

Degermyran

1 Mikael Nyström

0705175460

Gallring söder om vattutorne

Nära Rå Vallen och pass 2 mellan Degermyran och offersten förbud pass 2

2 Rikard Olsson

070 2465690

Vägpass mellan rövarbacken och vattutornet

Offersten rågång förbud pass 1

3 Mattias Markström

0705155447

Nytt pass Markströmhygge komb degermyran 13

Nedanför Rävagryte

4 Johan Burlin

0727053886

Olas gallring norr om Rövarbacken

Hälla ovanför Ligårn förbud pass 5

5 Rolf Rönnblom

070 285 39 11

Lundstrumsgäla hyggeskant

Ligårn Längstupp förbud pass 4

6 Jocke Johansson

0702395527

Korsning mellanvägen livägen

Torn Ön förbud pass 15 och stugor

7 Gösta Burström

0730273737

Mellavägen vägpass

Korsning tvärsövervägen libacken

8 Mikael Sundström

0706456482

Leä

Lundströmsgäla hyggeskant

9 Simon Jansson

0703052454

10 Camilla Olsson

0706210107

Ligårn Längstupp

 

Jan Larsagärdan förbud pass 11

Mellan Agnes och Markströms nya väg

 

Olas gallring norr om Rövarbacken

11 David Eklund

0730595211

Svartjärnsråe förbud pass 10 och 12

Vägpass mellan rövarbacken och vattutornet

12 Patrik Rånäs

0708665168

Svarttjärnsråe (Björnpasset) förbud pass 11 och 13

I gallring söder om vattutornet

13 Ola Andersson

0725421266

Ovanför vändskivan Näverkälsberge  förbud pass 12

Nytt pass Markströmshygge

14 Bengt Johansson

0705263635

Myra Hjoggbölerået förbud förbud pass 15

Mittemot Göstas Loge förbud gård och väg.

15 Robert Johansson

0730651494

 

Gallring Hjoggböle råe nedre förbud mot 14

Bjärka (flyttas70 m obs nära16

Obs förbud mot nyttorn på Ön

16 Helen Johansson

0706785914

Frängsmyrkanten förbud pass 17

Hällern obs nära 15

17 Rikard Larsson

0706776156

Asfalteradevägen hyggeskant förbud 16

Mittemot kvicknäsvägen förbud 14 gård och väg.

18 Göran Berggren

0706282039

Gunnar Bs hygge övre förbud pass 19

Hygge ovanför spänne förbud 17 och mot väg

19 Gunnar Burström

0702197556

Gunnar Bs hygge nedre förbud pass 18

Karl-Ivans vägen nytt torn

20 Niklas Berggren

0706777312

Torn Träsklanne Raningsvägen

Hygge vallsråe nedre torn förbud 21

21 MartinMarkström

0703917159

22 David Andersson

0702914324

Nyvägen

 

 

Veronica Bs Hygge

Hygge Vallsråe Övre torn förbud 20

 

 

Nyvägen

 

Pass namn telenr

Rönnberget

Brännern

1 Mikael Nyström

0705175460

Fäbogäla närhet till rågång

Talln Nära väg

2 Rikard Olsson

070 2465690

Gidlunds Anje förbud mot pass 3 och pass 4

Myrbränningen Rågång lappvattnet

3 Mattias Markström

0705155447

Dike mellan Olas lägda och Gidlunds Anje förbud pass 2 och 4

Markströmsväg förbud pass 4

4 Johan Burlin

0727053886

Lägda norr om gråbron förbud mot nya 3 och pass 2

Markströmsväg förbud pass 3.

5 Rolf Rönnblom

070 285 39 11

Skogspass gammanje nära rågång Hjoggböle

Lyslinje översta nära rågång lappvattne

6 Jocke Johansson

0702395527

Nära Rågång Sidbergslia N om bäcken förbud mot nya  7

Lyslinja nest överst förbud 5 och 7

7 Gösta Burtstöm

0730273737

Ingbergs lägdhörn Sidbergsliden.

Förbud mot hus och pass 6

Lyslinja förbud 6 och 8

8 Mikael Sundström

0706456482

Renforsråe närmast bäcken förbud Pass 9

Lyslinja förbud 7

9 Simon Jansson

0703052454

Gamla hyggeskanten förbud mot 8

Sommarfusevägen torn på hygge

10 Camilla Olsson

0706210107

Lappvaslinja Hygge Norra hörnet förbud mot 11

Sommarfuse Erlandsgamla

11 David Eklund

0730595211

Lappvassråe Hyggeskant förbud pass 10och 12.

 Kattermyrlägdern nytt torn

12 Patrik Rånäs

0708665168

Lappvassråe Hyggeskant förbud pass 11 

Jonny Larssons hygge Nära dike mot Brännvägen förbud 13

13 Ola Andersson

0725421266

Gallring mellan hyggen lappvassråe förbud pass 14 

 

Jonny Larsson hygge närmare älven förbud 12 och 14

14 Bengt Johansson

0705263635

Storhygge övrepass nära lappvassråe förbud pass 13.

Körväg vid älven Jonny Larssons hygge förbud 13

15 Robert Johansson

0730651494

Tornet södra sidan Talln Nära väg och rågång

Lyslinja rondellen

16 Helen Johansson

0706785914

Väst i Anje torn på Hygget

Helenshygge obs väg

17 Rikard Larsson

0706776156

Grassimyrvägen längst upp

Kalvrompa obs väg

18 Göran Berggren

0706282039

Have

Söder svebersbacken förbud 19

 

19 Gunnar Burström

0702197556

Kalvrompa

Lägdern väster om svebers förbud pass 18

20 Niklas Berggren

0706777312

Helens hygge

Have

21 MartinMarkström

0703917159

 

Lyslinja Rondellen

21 Grassimyra

22 David Andersson

0702914324

Nya hygge Bäckmynningen obs nära väg

Björnhygget platån övre

 

 

 

Jaktledare Benny Bäcklund 0735155339   Vice jaktledare Valter Andersson    Hundförare Tomas Gidlund 070 621 01 07

 

 

 

Stadgar för Mjödvattnets Jaktklubb.

Reviderade 2016-06-16

 

§1

Klubbens ändamål är:

                      -att inom sitt jaktområde främja god viltvård och jaktkultur

                      -att tillvarata sina medlemmars jaktliga intressen

                      -att verka för en balanserad avskjutning av vilt

                      -att tillsammans med byns övriga föreningar verka för byns bästa

 

§2

Styrelsen skall ha sin hemvist i Mjödvattnet.

 

§3

Klubbens myndigheter är årsmötet och styrelsen.

 

§4

Klubben skall söka anslutning till Västerbottens läns jaktvårdsförening.

 

§5

Rätt till medlemskap i Mjödvattnets Jaktklubb har:

 

  1. Markägare och markägares sambo, som utarrenderar mark till klubben. Dessutom äger markägarens föräldrar och barn med maka/make och sambo rätt till medlemskap.

 

  1. Tidigare markägare, som vid en försäljning behållit jakträtten till hela eller delar av marken.
  2. Annan person som är bosatt i Mjödvattnet

 

  1. Medlemmar i jaktlaget som flyttat från byn efter år 2009 får fortsätta att jaga i jaktklubben.

 

  1. Ett tak sätts vid 30st älgjägare. Icke markägare får ej ha fler än 2 älgjägare per hushåll. Plats i laget kan uppehållas till dess att uppsägning sker av årsmöte eller jaktledare.

 

  1. Person bosatt utanför Mjödvattnet, kan efter beslut av årsmöte delta i Mjödvattnets jaktklubb som gästjägare av älg. Årsmötet beslutar vilka, och hur många per år som ska delta som gästjägare.

 

  1. Person som varit gästjägare i Mjödvattnets jaktklubb kan av årsmöte lyftas upp till fullvärdig medlem i klubben om särskilda skäl föreligger.

 

§6

Markägare, som har betalat jaktavgift har rätt till gästkort på småvilt omfattande ett dygn. Ej begränsat antal dagkort. Markägare och gäst får tillsammans fälla det antal villebråd som övriga medlemmar blivit tilldelade.

§7

Röstberättigad är medlem, som betalat föreskriven jaktavgift för småvilt eller älg. Varje medlem äger en röst. Vid val skall enkel majoritet gälla. Ordförande äger utslagsröst.

 

§8

Styrelsen ska bestå av ordförande och 4 ledamöter jämte 2 suppleanter. Ordföranden utses av årsmötet för ett år och kan återväljas. Övriga ledamöter väljs för 2 år, dock att vid första årsmötet hälften av ledamöterna väljs för endast ett år. Samma valsätt ska gälla för suppleanter. Styrelsen äger att inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgående ledamot och suppleant ska kunna återväljas. Jaktledare sitter med som ej röstberättigad.

§9

Ordinarie årsmöte hålls senast i Juni månad. Extra årsmöte utlyses av styrelsen när anledning finns.

§10

Det åligger styrelsen att ta hand om klubbens angelägenheter samt att besluta om ekonomi och andra frågor som ej anses behöva underställa årsmötet för prövning. Styrelsen ska också till årsmötet avge revisions- och årsberättelse.

 

§11

Det åligger styrelsen att med varje markägare sluta avtal om klubbens jakträtt. Jakträtt för markägare vars mark klubben arrenderar ska framgå av upprättat arrendeavtal.

För granskning av klubbens räkenskaper utser årsmötet 2 revisorer och 2 suppleanter, som har att verkställa vederbörlig revision och avge revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§12

Jaktarrendeavgift och jaktavgifter bestäms årligen vid ordinarie årsmöte, liksom övriga eventuella avgifter jämte regler för klubbmedlems jaktutövning.

 

§13

Alla som jagar inom klubbens marker skall vara försedd med särskilt jakträttsbevis, utfärdat av styrelsen eller den styrelsen utser. Innehavaren av jakträttsbevis är skyldig att årligen, senast dag som styrelsen bestämt, till denna avge skriftlig uppgift över fällt villebråd.

 

§14

På framställning av styrelsen kan årsmötet utesluta sådan medlem, som uppsåtligen överträder klubbens regler om jaktutövningen gällande jaktförfattningar eller som på annat sätt skadar klubbens verksamhet eller anseende. Uteslutningen kan gälla viss tid eller för alltid.

 

§15

Kallelser till klubbens årsmöten eller andra sammanträden ska ske genom annons i lokaltidning, eller på annat av årsmötet beslutat sätt, senast 10 dagar före sammanträdesdagen. Medlemsmotion eller förslag lämnas till styrelsen senast 15 Maj före årsmötesdagen.

 

§16

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av årsmötet. För bifall till ändring måste två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§17

Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas av årsmötet och med den majoritet som anges i §16. Upplöses klubben, ska med dess behållna tillgångar förfaras på följande sätt: Klubbens egna tillgångar ska användas för något med klubbens verksamhet sammanhängande syfte. Beslut ska fattas av det årsmöte som beslutat om upplösningen.