Uppdatering ang samlingstid samling Omklädningsrummet kl 07:00 20171104

 

Med vänlig hälsning

Benny Bäcklund

Jaktledare

Stadgar för Mjödvattnets Jaktklubb.

Reviderade 2016-06-16

 

§1

Klubbens ändamål är:

                      -att inom sitt jaktområde främja god viltvård och jaktkultur

                      -att tillvarata sina medlemmars jaktliga intressen

                      -att verka för en balanserad avskjutning av vilt

                      -att tillsammans med byns övriga föreningar verka för byns bästa

 

§2

Styrelsen skall ha sin hemvist i Mjödvattnet.

 

§3

Klubbens myndigheter är årsmötet och styrelsen.

 

§4

Klubben skall söka anslutning till Västerbottens läns jaktvårdsförening.

 

§5

Rätt till medlemskap i Mjödvattnets Jaktklubb har:

 

  1. Markägare och markägares sambo, som utarrenderar mark till klubben. Dessutom äger markägarens föräldrar och barn med maka/make och sambo rätt till medlemskap.

 

  1. Tidigare markägare, som vid en försäljning behållit jakträtten till hela eller delar av marken.
  2. Annan person som är bosatt i Mjödvattnet

 

  1. Medlemmar i jaktlaget som flyttat från byn efter år 2009 får fortsätta att jaga i jaktklubben.

 

  1. Ett tak sätts vid 30st älgjägare. Icke markägare får ej ha fler än 2 älgjägare per hushåll. Plats i laget kan uppehållas till dess att uppsägning sker av årsmöte eller jaktledare.

 

  1. Person bosatt utanför Mjödvattnet, kan efter beslut av årsmöte delta i Mjödvattnets jaktklubb som gästjägare av älg. Årsmötet beslutar vilka, och hur många per år som ska delta som gästjägare.

 

  1. Person som varit gästjägare i Mjödvattnets jaktklubb kan av årsmöte lyftas upp till fullvärdig medlem i klubben om särskilda skäl föreligger.

 

§6

Markägare, som har betalat jaktavgift har rätt till gästkort på småvilt omfattande ett dygn. Ej begränsat antal dagkort. Markägare och gäst får tillsammans fälla det antal villebråd som övriga medlemmar blivit tilldelade.

§7

Röstberättigad är medlem, som betalat föreskriven jaktavgift för småvilt eller älg. Varje medlem äger en röst. Vid val skall enkel majoritet gälla. Ordförande äger utslagsröst.

 

§8

Styrelsen ska bestå av ordförande och 4 ledamöter jämte 2 suppleanter. Ordföranden utses av årsmötet för ett år och kan återväljas. Övriga ledamöter väljs för 2 år, dock att vid första årsmötet hälften av ledamöterna väljs för endast ett år. Samma valsätt ska gälla för suppleanter. Styrelsen äger att inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgående ledamot och suppleant ska kunna återväljas. Jaktledare sitter med som ej röstberättigad.

§9

Ordinarie årsmöte hålls senast i Juni månad. Extra årsmöte utlyses av styrelsen när anledning finns.

§10

Det åligger styrelsen att ta hand om klubbens angelägenheter samt att besluta om ekonomi och andra frågor som ej anses behöva underställa årsmötet för prövning. Styrelsen ska också till årsmötet avge revisions- och årsberättelse.

 

§11

Det åligger styrelsen att med varje markägare sluta avtal om klubbens jakträtt. Jakträtt för markägare vars mark klubben arrenderar ska framgå av upprättat arrendeavtal.

För granskning av klubbens räkenskaper utser årsmötet 2 revisorer och 2 suppleanter, som har att verkställa vederbörlig revision och avge revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§12

Jaktarrendeavgift och jaktavgifter bestäms årligen vid ordinarie årsmöte, liksom övriga eventuella avgifter jämte regler för klubbmedlems jaktutövning.

 

§13

Alla som jagar inom klubbens marker skall vara försedd med särskilt jakträttsbevis, utfärdat av styrelsen eller den styrelsen utser. Innehavaren av jakträttsbevis är skyldig att årligen, senast dag som styrelsen bestämt, till denna avge skriftlig uppgift över fällt villebråd.

 

§14

På framställning av styrelsen kan årsmötet utesluta sådan medlem, som uppsåtligen överträder klubbens regler om jaktutövningen gällande jaktförfattningar eller som på annat sätt skadar klubbens verksamhet eller anseende. Uteslutningen kan gälla viss tid eller för alltid.

 

§15

Kallelser till klubbens årsmöten eller andra sammanträden ska ske genom annons i lokaltidning, eller på annat av årsmötet beslutat sätt, senast 10 dagar före sammanträdesdagen. Medlemsmotion eller förslag lämnas till styrelsen senast 15 Maj före årsmötesdagen.

 

§16

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av årsmötet. För bifall till ändring måste två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§17

Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas av årsmötet och med den majoritet som anges i §16. Upplöses klubben, ska med dess behållna tillgångar förfaras på följande sätt: Klubbens egna tillgångar ska användas för något med klubbens verksamhet sammanhängande syfte. Beslut ska fattas av det årsmöte som beslutat om upplösningen.