ass namn telenr

Raningen

Degermyran

1 Jocke Johansson

0702395527

Gallring söder om vattutorne

Besätter pass gallring svartjärnsrået

Nära Rå Vallen och pass 2 mellan Degermyran och offersten förbud pass 2

2 Gunnar Burström

0702197556

Vägpass mellan rövarbacken och vattutornet

Offersten rågång förbud pass 1

3David Eklund

0730595211

Nytt pass Markströmhygge komb degermyran 13

Nedanför Rävagryte

4 Camilla Olsson

0706210107

Olas gallring norr om Rövarbacken

Hälla ovanför Ligårn förbud pass 5

5 Rolf Rönnblom

070 285 39 11

Lundstrumsgäla hyggeskant

Ovanför ligårn mot bäcken

Förbud mot Pass 8

6David Andersson

0702914324

Hyggeskant mellan Altjärn och tvärsövervägen 

Torn Ön förbud pass 15 och stugor

7 Andreas 

0707805022

Ovanför ligårn mot bäcken

Förbud mot Pass 8

Hyggeskant mellan Altjärn och tvärsövervägen 

8 Niklas Berggren

0706777312

Gallring Svartjärnsrået förbud mot pass 7 och 9

Lundströmsgäla hyggeskant

9Robert Johansson

0730651494

10 Rikard Larsson

0706776156

Hygge Svartjärnsrået förbud pass 10 och 8

 

Hygge Svartjärnsrået förbud pass 9

Mellan Agnes och Markströms nya väg

 

Olas gallring norr om Rövarbacken

11MartinMarkström

0703917159

Nybrytnavägen Svartjärnsrået förbud  pass 12

Vägpass mellan rövarbacken och vattutornet

12Rikard Olsson

070 2465690

Svarttjärnsråe (Björnpasset) förbud pass 11 och 13

I gallring söder om vattutornet

13 Victor Vallson

073867696

Vid svartbäcken nedanför berget mot gallring  förbud pass 12

Nytt pass Markströmshygge

14MattiasMarkström

0705155447

Myra Hjoggbölerået förbud förbud pass 15

Mittemot Göstas Loge förbud gård och väg.

15Helen Johansson

0706785914

Gallring Hjoggböle råe nedre förbud mot 14

Bjärka (flyttas70 m obs nära16

Obs förbud mot nyttorn på Ön

16Göran Berggren

0706282039

Gallring hjoggbölerået förbud pass 17

Hällern obs nära 15

17Johan Burlin

0727053886

Gallring hjoggbölerået förbud 16

Mittemot kvicknäsvägen förbud 14 gård och väg.

18Mikael Nyström

0705175460

Gunnar Bs hygge övre förbud pass 19

Hygge ovanför spänne förbud 17 och mot väg

19 Ola Andersson

0725421266

Granskogsgallring mot hjoggböle rået

Karl-Ivans vägen nytt torn

20Bengt Johansson

0705263635

Torn Träsklanne Raningsvägen förbud pass 22

Hygge vallsråe nedre torn förbud 21

21SimonJansson 

0703052454

 

22Billy Bäcklund 0702435071

 

Nyvägen

 

 

Håkan Rs Hyggeförbud pass20

 

 

 

 

Hygge Vallsråe Övre torn förbud 20

 

 

Mellan slakteri och markströms 150 m in från väg

 

 

 

Pass namn telenr

Rönnberget

Brännern

1 Jocke Johansson

0702395527

Fäbogäla närhet till rågång

Talln Nära väg

2 Gunnar Burström

0702197556

Gidlunds Anje förbud mot pass 3 och pass 4

Myrbränningen Rågång lappvattnet

3David Eklund

0730595211

Dike mellan Olas lägda och Gidlunds Anje förbud pass 2 och 4

Markströmsväg förbud pass 4

4 Camilla Olsson

0706210107

Nytt hygge söder om bäcken gråbron

Markströmsväg förbud pass 3.

5 Rolf Rönnblom

070 285 39 11

Hygge Sidbergsliden

Lyslinje översta nära rågång lappvattne

6David Andersson

0702914324

Nära Rågång Sidbergslia N om bäcken förbud mot nya  7

Lyslinja nest överst förbud 5 och 7

Flyttas ca 30 m mot bursiljum 

7 Andreas 

0707805022

Ingbergs lägdhörn Sidbergsliden.

Förbud mot hus och pass 6

Lyslinja förbud 6 och 8

8 Niklas Berggren

0706777312

Renforsråe närmast bäcken förbud Pass 9

Lyslinja förbud 7

9Robert Johansson

0730651494

Gamla hyggeskanten förbud mot 8

Sommarfusevägen torn på hygge

10 Rikard Larsson

0706776156

Lappvaslinja Hygge Norra hörnet förbud mot 11

Sommarfuse Erlandsgamla

11MartinMarkström

0703917159

Lappvassråe Hyggeskant förbud pass 10och 12.

 Kattermyrlägdern nytt torn

12Rikard Olsson

070 2465690

Lappvassråe Hyggeskant förbud pass 11 

Jonny Larssons hygge Nära dike mot Brännvägen förbud 13

13 Victor Vallson

073867696

Gallring mellan hyggen lappvassråe förbud pass 14 

 

Jonny Larsson hygge närmare älven förbud 12 och 14

14MattiasMarkström

0705155447

Storhygge övrepass nära lappvassråe förbud pass 13.

Körväg vid älven Jonny Larssons hygge förbud 13

15Helen Johansson

0706785914

Tornet södra sidan Talln Nära väg och rågång

Lyslinja rondellen

16Göran Berggren

0706282039

Väst i Anje torn på Hygget

Helenshygge obs väg

17Johan Burlin

0727053886

Grassimyrvägen längst upp

Kalvrompa obs väg

18Mikael Nyström

0705175460

Have

Söder svebersbacken förbud 19

 

19 Ola Andersson

0725421266

Kalvrompa

Lägdern väster om svebers förbud pass 18

20Bengt Johansson

0705263635

Helens hygge

Have

21SimonJansson 

0703052454

 

Lyslinja Rondellen

21 Grassimyra

22 Billy Bäcklund

0702435071

Nya hygge Bäckmynningen obs nära väg

Hygge innan Sommarfusevägaskäle

 

 

 

 

 

 

 

Jaktledare Benny Bäcklund 0735155339   Vice jaktledare Valter Andersson Vice Jaktledare Joakim Johansson 0702395527   Hundförare Tomas Gidlund 070 621 01 07 Andreas Jonsson 0707805022.

PM Älgjakt

Välkommen till älgjakten i Mjödvattnets jaktklubb

Säkerhetsföreskrifter:

Jaktkort, vapenlicens och försäkringsbevis (tex medlemskort i Svenska Jägareförbundet) ska medföras under jakten.

 • · Jaktledningen förutsätter att vapnet kontrollskjutits inför jakten med den ammunition som avses användas.
 • · Alla jaktdeltagare ska bära röda hattband eller motsvarande signalkläder.
 • · Vid all förflyttning ska vapnet bäras oladdat och öppet. Undantag kan medges hundförare.

 · Laddning av vapnet får endast ske på passet.

 • · Passkytt ska orientera sig om passgrannars belägenhet samt andra osäkra skjutriktningar.
 • · Passkytt har själv att avgöra då skott kan lossas på ett säkert sätt.
 • · Vid samtliga avlossade skott skall ett fullgott kulfång finnas.
 • · Djur får ej påskjutas om hund befinner sig i riskzonen.

 · Endast ett djur får påskjutas per skottillfälle. Fler djur får inte skjutas förrän det bekräftats att det först påskjutna ligger dött.

 • · Pass får ej lämnas förrän order om återsamling skett eller med jaktledningens direkta medgivande.
 • · Då jakten/såten brutits: Patron ur!

Vidare gäller:

 • · Rapport ska snarast lämnas till jaktledningen efter avlossat skott.
 • · Kommunikation sker genom Radio 155Mhz kanal 1 pilotton 71,9  samt via Jaktlagets sms grupp
 • · Påskjutet djur som försvinner utom synhåll för skytten är att betrakta som skadeskjutet.

 · Avfångningsskott får göras från passet om det inte äventyrar hundars eller hundförares säkerhet. Passkytt får inte under några omständigheter lämna sitt pass för att spåra, leta efter eller avliva påskjutet djur utan jaktledningens medgivande.

 • · Skottplatsundersökning och eftersök görs av jaktledningen utsett eftersöksekipage.
 • · Notera djurets beteende och flyktväg.

 · Märk ut skottplats(er) efter avslutad såt eller på jaktledarens order. Tänk på: DU är ansvarig för alla dina skott och man behöver aldrig ångra ett icke avlossat skott!

Tillåtet vilt: Älg: ___ hondjur, ___ tjurar  öppen tilldelning kalvar.

Övrigt tillåtet vilt: Björn

 • Du skall ha löst småviltskort för att skjuta Björn
 • DU som skytt ansvarar att det finns kvar björn på tilldelning och att Björnen är skjutbar.

Fri kalvjakt: Efter Första jakt lördagen i Sep har vi fri kalvjakt dock skall du innan du avlossar skott ha tillgång till av jaktledningen godkänd eftersökshund.

Tilldelade pass SKALL besökas och Passröjas innan jaktsäsongen påbörjas.

Jaktledare Benny Bäcklund 0735155339 

Vice jaktledare Valter Andersson 070678306

Vice jaktledare Joakim Johansson 0702395527

Härmed Intygas att jag

 • Läst och förstått och accepterar PM et

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Underskrift

………………………………………………………………………………………………………………………………

Namnförtydligande

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum

PM et skall vara underskrivet och inlämnat till Benny Bäcklund innan man deltar i Jakt

 

 

Stadgar för Mjödvattnets Jaktklubb.

Reviderade 2020-06-16

 

§1

Klubbens ändamål är:

                      -att inom sitt jaktområde främja god viltvård och jaktkultur

                      -att tillvarata sina medlemmars jaktliga intressen

                      -att verka för en balanserad avskjutning av vilt

                      -att tillsammans med byns övriga föreningar verka för byns bästa

 

§2

Styrelsen skall ha sin hemvist i Mjövattnet.

 

§3

Klubbens myndigheter är årsmötet och styrelsen.

 

§4

Klubben skall söka anslutning till Västerbottens läns jaktvårdsförening.

 

§5

Rätt till medlemskap i Mjödvattnets Jaktklubb har:

 

 1. Markägare och markägares sambo, som utarrenderar mark till klubben. Dessutom äger markägarens föräldrar och barn med maka/make och sambo rätt till medlemskap.

 

 1. Tidigare markägare, som vid en försäljning behållit jakträtten till hela eller delar av marken.

 

 1. Annan person som är bosatt i Mjövattnet

 

 1. Medlemmar i jaktlaget som flyttat från byn efter år 2009 får fortsätta att jaga i jaktklubben.

 

 1. Ett tak sätts vid 30st älgjägare. Plats i laget kan uppehållas till dess att uppsägning sker av årsmöte eller jaktledare.

 

 1. Person bosatt utanför Mjödvattnet, kan efter beslut av årsmöte delta i Mjödvattnets jaktklubb som gästjägare av älg. Årsmötet beslutar vilka, och hur många per år som ska delta som gästjägare.

 

 1. Person som varit gästjägare i Mjödvattnets jaktklubb kan av årsmöte lyftas upp till fullvärdig medlem i klubben om särskilda skäl föreligger.

 

§6

Markägare, som har betalat jaktavgift har rätt till gästkort på småvilt omfattande ett dygn. Ej begränsat antal dagkort. Markägare och gäst får tillsammans fälla det antal villebråd som övriga medlemmar blivit tilldelade.

 

§7

Röstberättigad är medlem, som betalat föreskriven jaktavgift för småvilt eller älg. Varje medlem äger en röst. Vid val skall enkel majoritet gälla. Ordförande äger utslagsröst.

 

§8

Styrelsen ska bestå av ordförande och 4 ledamöter jämte 2 suppleanter. Ordföranden utses av årsmötet för ett år och kan återväljas. Övriga ledamöter väljs för 2 år, dock att vid första årsmötet hälften av ledamöterna väljs för endast ett år. Samma valsätt ska gälla för suppleanter. Styrelsen äger att inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgående ledamot och suppleant ska kunna återväljas. Jaktledare sitter med som ej röstberättigad.

§9

Ordinarie årsmöte hålls senast i Juni månad. Extra årsmöte utlyses av styrelsen när anledning finns.

§10

Det åligger styrelsen att ta hand om klubbens angelägenheter samt att besluta om ekonomi och andra frågor som ej anses behöva underställa årsmötet för prövning. Styrelsen ska också till årsmötet avge revisions- och årsberättelse.

 

§11

Det åligger styrelsen att med varje markägare sluta avtal om klubbens jakträtt. Jakträtt för markägare vars mark klubben arrenderar ska framgå av upprättat arrendeavtal.

För granskning av klubbens räkenskaper utser årsmötet 2 revisorer och 2 suppleanter, som har att verkställa vederbörlig revision och avge revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§12

Jaktarrendeavgift och jaktavgifter bestäms årligen vid ordinarie årsmöte, liksom övriga eventuella avgifter jämte regler för klubbmedlems jaktutövning.

 

§13

Alla som jagar inom klubbens marker skall vara försedd med särskilt jakträttsbevis, utfärdat av styrelsen eller den styrelsen utser. Innehavaren av jakträttsbevis är skyldig att årligen, senast dag som styrelsen bestämt, till denna avge skriftlig uppgift över fällt villebråd.

 

§14

På framställning av styrelsen kan årsmötet utesluta sådan medlem, som uppsåtligen överträder klubbens regler om jaktutövningen gällande jaktförfattningar eller som på annat sätt skadar klubbens verksamhet eller anseende. Uteslutningen kan gälla viss tid eller för alltid.

 

§15

Kallelser till klubbens årsmöten eller andra sammanträden ska ske genom annons i lokaltidning, eller på annat av årsmötet beslutat sätt, senast 10 dagar före sammanträdesdagen. Medlemsmotion eller förslag lämnas till styrelsen senast 15 Maj före årsmötesdagen.

 

§16

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av årsmötet. För bifall till ändring måste två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 

§17

Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas av årsmötet och med den majoritet som anges i §16. Upplöses klubben, ska med dess behållna tillgångar förfaras på följande sätt: Klubbens egna tillgångar ska användas för något med klubbens verksamhet sammanhängande syfte. Beslut ska fattas av det årsmöte som beslutat om upplösningen.