ass namn telenr

Raningen

Degermyran

Gallring söder om vattutorne

 

Nära Rå Vallen och pass 2 mellan Degermyran och offersten förbud pass 2

Vägpass mellan rövarbacken och vattutornet

Offersten rågång förbud pass 1

3

Nytt pass Markströmhygge 

Nedanför Rävagryte

Olas gallring norr om Rövarbacken

Hälla ovanför Ligårn förbud pass 5

5 Rolf Rönnblom

 

Lundstrumsgäla hyggeskant

Lundströmgäla hyggeskant

6

 

Hyggeskant mellan Altjärn och tvärsövervägen 

Torn Ön förbud pass 15 och stugor

Ovanför ligårn mot bäcken

Förbud mot Pass 8

Hyggeskant mellan Altjärn och tvärsövervägen 

Gallring Svartjärnsrået förbud mot pass 7 och 9

Ovanför ligårn mot bäcken

 

9

 

10 

Hygge Svartjärnsrået förbud pass 10 och 8

 

Hygge Svartjärnsrået förbud pass 9

 Markströms nya väg

 

Olas gallring norr om Rövarbacken

11

Nybrytnavägen Svartjärnsrået förbud  pass 12

Vägpass mellan rövarbacken och vattutornet

12

 

Svarttjärnsråe (Björnpasset) förbud pass 11

I gallring söder om vattutornet

13 

Vid svartbäcken nedanför berget mot gallring  förbud pass 14

Nytt pass Markströmshygge

14

Myra Hjoggbölerået förbud förbud pass 15 och 13

Mittemot Göstas Loge förbud gård och väg.

15

Gallring Hjoggböle råe nedre förbud mot 14

vid Olas timmerlada

Obs förbud mot nyttorn på Ön

16

Gallring hjoggbölerået förbud pass 17

Hällern obs nära 15

17

Gallring hjoggbölerået förbud 16

Mittemot kvicknäsvägen förbud 14 gård och väg.

18

Gunnar Bs hygge övre förbud pass 19

 

19 

Vid Benny och Roberts Timmerlada

Karl-Ivans vägen nytt torn

20

Torn Träsklanne Raningsvägen förbud pass 22

Hygge vallsråe nedre torn förbud 21

21

 

22

 

Nyvägen

 

 Håkan Rs Hyggeförbud pass20

 

 

 

 

Hygge Vallsråe Övre torn förbud 20

 

 Mellan slakteri och markströms 150 m in från väg

 

 

 

Pass namn telenr

Rönnberget

Brännern

Fäbogäla närhet till rågång

Lyslinja högst upp förbud pass 6

Gidlunds Anje förbud mot pass 3 och pass 4

Myrbränningen Rågång lappvattnet

3

Dike mellan Olas lägda och Gidlunds Anje förbud pass 2 och 4

Markströmsväg förbud pass 4

Hygge Sidbergsliden

Markströmsväg förbud pass 3.

5 Rolf

 Nytt hygge söder om bäcken gråbron

Rondelln Lyslinja

6

Nära Rågång Sidbergslia N om bäcken förbud mot nya  7

Lyslinja nest överst förbud 1 och 7

Flyttas ca 30 m mot bursiljum 

Ingbergs lägdhörn Sidbergsliden.

Förbud mot hus och pass 6

Lyslinja förbud 6 och 8

Renforsråe närmast bäcken förbud Pass 9

Lyslinja förbud 7

9

Hygge emilviklundsvägen

Sommarfusevägen torn på hygge

10 

Lappvaslinja Hygge Norra hörnet förbud mot 11

Sommarfuse Erlandsgamla

11

Lappvassråe Hyggeskant förbud pass 10och 12.

 Kattermyrlägdern nytt torn

12

Lappvassråe Hyggeskant förbud pass 11 

Jonny Larssons hygge Nära dike mot Brännvägen förbud 13

13 

Gallring mellan hyggen lappvassråe förbud pass 14 

 

Jonny Larsson hygge närmare älven förbud 12 och 14

14

Storhygge övrepass nära lappvassråe förbud pass 13.

Körväg vid älven Jonny Larssons hygge förbud 13

15

Väst i Anje torn på Hygget

Have

16

Have

Helenshygge obs väg

17

Grassimyrvägen längst upp

Kalvrompa obs väg

18

Have

Söder svebersbacken förbud 19

 

19 

Kalvrompa

Lägdern väster om svebers förbud pass 18

20

Helens hygge

 

21

 

Lyslinja Rondellen

21 Grassimyra

22 

Nya hygge Bäckmynningen obs nära väg

Hygge innan Sommarfusevägaskäle

 

 

 

 

 

 

 

Jaktledare Benny Bäcklund 0735155339   

Vice Jaktledare Valter Andersson 0706783406

Vice Jaktledare Joakim Johansson 0702395527   

PM Älgjakt

Välkommen till älgjakten i Mjödvattnets jaktklubb

Säkerhetsföreskrifter:

Jaktkort, vapenlicens och försäkringsbevis (tex medlemskort i Svenska Jägareförbundet) ska medföras under jakten.

 • · Jaktledningen förutsätter att vapnet kontrollskjutits inför jakten med den ammunition som avses användas.
 • · Alla jaktdeltagare ska bära röda hattband eller motsvarande signalkläder.
 • · Vid all förflyttning ska vapnet bäras oladdat och öppet. Undantag kan medges hundförare.

 · Laddning av vapnet får endast ske på passet.

 • · Passkytt ska orientera sig om passgrannars belägenhet samt andra osäkra skjutriktningar.
 • · Passkytt har själv att avgöra då skott kan lossas på ett säkert sätt.
 • · Vid samtliga avlossade skott skall ett fullgott kulfång finnas.
 • · Djur får ej påskjutas om hund befinner sig i riskzonen.

 · Endast ett djur får påskjutas per skottillfälle. Fler djur får inte skjutas förrän det bekräftats att det först påskjutna ligger dött.

 • · Pass får ej lämnas förrän order om återsamling skett eller med jaktledningens direkta medgivande.
 • · Då jakten/såten brutits: Patron ur!

Vidare gäller:

 • · Rapport ska snarast lämnas till jaktledningen efter avlossat skott.
 • · Kommunikation sker genom Radio 155Mhz kanal 1 pilotton 71,9  samt via Jaktlagets sms grupp
 • · Påskjutet djur som försvinner utom synhåll för skytten är att betrakta som skadeskjutet.

 · Avfångningsskott får göras från passet om det inte äventyrar hundars eller hundförares säkerhet. Passkytt får inte under några omständigheter lämna sitt pass för att spåra, leta efter eller avliva påskjutet djur utan jaktledningens medgivande.

 • · Skottplatsundersökning och eftersök görs av jaktledningen utsett eftersöksekipage.
 • · Notera djurets beteende och flyktväg.

 · Märk ut skottplats(er) efter avslutad såt eller på jaktledarens order. Tänk på: DU är ansvarig för alla dina skott och man behöver aldrig ångra ett icke avlossat skott!

Tillåtet vilt: Älg: ___ hondjur, ___ tjurar  öppen tilldelning kalvar.

Övrigt tillåtet vilt: Björn

 • Du skall ha löst småviltskort för att skjuta Björn
 • DU som skytt ansvarar att det finns kvar björn på tilldelning och att Björnen är skjutbar.

Fri kalvjakt: Efter Första jakt lördagen i Sep har vi fri kalvjakt dock skall du innan du avlossar skott ha tillgång till av jaktledningen godkänd eftersökshund.

Tilldelade pass SKALL besökas och Passröjas innan jaktsäsongen påbörjas.

Jaktledare Benny Bäcklund 0735155339 

Vice jaktledare Valter Andersson 070678306

Vice jaktledare Joakim Johansson 0702395527

Härmed Intygas att jag

 • Läst och förstått och accepterar PM et

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Underskrift

………………………………………………………………………………………………………………………………

Namnförtydligande

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum

PM et skall vara underskrivet och inlämnat till Benny Bäcklund innan man deltar i Jakt